vaststellingsovereenkomst bij ziekte

Een vaststellingsovereenkomst bij ziekte: goed idee?

Stel, je werkgever wil je ontslaan tijdens ziekte. Of je wilt zelf ontslag nemen tijdens ziekte, bijvoorbeeld omdat je een burn-out hebt die veroorzaakt is door je werk. Is het verstandig een vaststellingsovereenkomst bij ziekte te ondertekenen? En hoe zit het met het tekenen van een vaststellingsovereenkomst en UWV gerelateerde kwesties zoals het recht op een WW-uitkering? Hieronder wordt dit allemaal uitgelegd. Geen zin om het hele artikel te lezen? Dan vindt je eerst een samenvatting van de belangrijkste punten:

Een werkgever mag je in beginsel niet ontslaan tijdens ziekte. Ook is het vaak onverstandig om zelf ziek uit dienst te gaan en ontslag te nemen als je ziek bent. Soms kan het wel verstandig zijn om een vaststellingsovereenkomst bij ziekte te sluiten. Dit kan een goede oplossing zijn bij situatieve arbeidsongeschiktheid of een burn-out. Teken nooit zomaar een vaststellingsovereenkomst en ga niet ziek uit dienst; het UWV kan oordelen dat je verwijtbaar werkloos wordt en je een WW-uitkering weigeren. Schakel dus altijd eerst met een ontslagspecialist voordat je besluit om met een vaststellingsovereenkomst tijdens ziekte akkoord te gaan.

Vaststellingsovereenkomst bij ziekte

Een vaststellingsovereenkomst, ook wel beëindigingsovereenkomst genoemd, is een juridisch document dat door werkgevers en werknemers wordt gebruikt om de voorwaarden te regelen voor het beëindigen van een arbeidsovereenkomst. Een werkgever en werknemer nemen met wederzijds goedvinden afscheid van elkaar door middel van een vaststellingsovereenkomst. Bij ziekte van een werknemer kunnen partijen ook afscheid van elkaar nemen en met een vaststellingsovereenkomst uit elkaar gaan. Maar dit is niet altijd verstandig.

Mag je werkgever je ontslaan tijdens ziekte?

In Nederland is het in principe niet toegestaan voor een werkgever om een werknemer te ontslaan tijdens ziekte. Werkgevers zijn verplicht om gedurende de eerste twee jaar van ziekte het loon van de zieke werknemer door te betalen en te zorgen voor passende re-integratiemaatregelen. Ontslag tijdens ziekte is alleen mogelijk als er sprake is van een uitzonderlijke situatie en als de ziekte niet de oorzaak is van het ontslag.

Ontslag via het UWV

Je werkgever zou kunnen proberen een ontslagvergunning te krijgen bij het UWV. Als je ziek bent op het moment van de aanvraag, zal de vergunning echter in beginsel worden geweigerd. Je werkgever kan je, op enkele uitzonderingen na, dus niet ontslaan tijdens ziekte via het UWV.

Ontslag via de rechter

Een andere mogelijkheid voor de werkgever om je te ontslaan tijdens ziekte, zou via de kantonrechter zijn. Maar ook de rechter zal in principe geen toestemming geven voor ontslag als de reden voor het ontslag direct verband houdt met jouw ziekte. Je kunt echter wel worden ontslagen om andere redenen, zoals bijvoorbeeld disfunctioneren, mits dit niet gerelateerd is aan uw ziekte. Dat zal niet vaak aan de orde zijn.

Het is dus erg moeilijk voor je werkgever om je te ontslaan tijdens ziekte. Als je niet meewerkt aan je re-integratie zou je werkgever je overigens wel kunnen ontslaan, tenzij je een geldige reden hebt om niet mee te werken. Je kunt dan bijvoorbeeld denken aan de situatie dat de re-integratie een negatieve invloed heeft op jouw gezondheid. Voordat je werkgever overgaat tot ontslag wegens het frustreren van de re-integratie, zal hij je overigens eerst moeten waarschuwen. Ook kan hij eerst het salaris stopzetten, voordat hij overgaat tot een ontslag tijdens je ziekte.

Zelf ontslag nemen tijdens ziekte

Als werknemer kun je natuurlijk ook zelf ontslag nemen tijdens je ziekte. Dit wordt echter meestal afgeraden. Toch overwegen werknemers dit soms, bijvoorbeeld als ze het niet meer zien zitten om in dienst te blijven door een arbeidsconflict. Vaak heeft zo’n arbeidsconflict de ziekte dan ook veroorzaakt en zie je jezelf na een tijdje rust wel weer elders aan het werk gaan. Dit wordt ook wel situatieve arbeidsongeschiktheid genoemd: de ziekte wordt veroorzaakt door de omstandigheden bij jouw werkgever. Als je van de vervelende situatie af wilt zijn en besluit zelf ontslag te nemen tijdens je ziekte, zal het UWV je geen WW-uitkering geven, omdat je verwijtbaar werkloos bent geworden. Om deze reden is het niet verstandig om zelf weg te gaan bij je werkgever als je ziek bent. In een omstandigheid van situatieve arbeidsongeschiktheid kan het wel verstandig zijn om uit elkaar te gaan met een vaststellingsovereenkomst bij ziekte. Het UWV zal je, als dit goed in de vaststellingsovereenkomst vastgelegd wordt, dan wel een WW-uitkering geven.

Ziek uit dienst

Zoals je hiervoor hebt kunnen lezen, is het dus niet gemakkelijk om ziek uit dienst te gaan. Je werkgever kan je in principe niet ontslaan en als je zelf weg gaat heb je geen recht meer op een uitkering van het UWV. In een dergelijke situatie zou je het volgende kunnen doen:

De relatie met je werkgever herstellen

Dit is de beste oplossing als je denkt dat je er nog met je werkgever uit zou kunnen komen. Vaak wordt dan een mediation-traject gestart. Een mediator is een neutrale derde partij die helpt om het conflict op te lossen. De kosten van de mediator worden meestal gedragen door de werkgever.

Uit elkaar gaan via de rechter

De zaak kan ook ter beslissing aan de rechter worden voorgelegd. De rechter zal dan beoordelen of de arbeidsrelatie dusdanig verstoord is dat ontslag de enige oplossing is. Dit is voor beide partijen vaak geen interessante optie, omdat de rechtere zal beoordelen wie er verantwoordelijk is voor de verstoring. Dit brengt voor beide partijen een groot risico en veel onzekerheid met zich mee. Degene die als verantwoordelijke partij wordt aangewezen, loopt risico om de andere partij een vergoeding te moeten betalen. Hoewel het veel minder vaak voorkomt, kan het dus ook gebeuren dat een werknemer een werkgever een vergoeding moet betalen. Al met al een risicovol traject dus voor zowel werkgever als werknemer.

Uit elkaar gaan door middel van een vaststellingsovereenkomst bij ziekte

Als je situatieve arbeidsongeschikt bent en jij en je wekgever willen geen mediation (of het heeft niet tot resultaten geleid), dan kan het een goede optie zijn om met een vaststellingsovereenkomst uit elkaar te gaan. Als je instemt met de door de werkgever aangeboden overeenkomst, ga je over tot de beëindiging van je arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden. In de vaststellingsovereenkomst regel je dan alle zaken ten aanzien van je ontslag, zoals de hoogte van je ontslagvergoeding, de datum waarop je uit dienst gaat, het opnemen van je vakantiedagen en alle andere mogelijke afspraken.

Het is belangrijk dat je voldoende hersteld bent om ergens anders aan de slag te kunnen, voordat jullie deze weg in gaan. Om recht te hebben op een WW-uitkering, zul je ook in staat moeten zijn om te gaan solliciteren zodra je arbeidsovereenkomst stopt. Het is belangrijk om juridische hulp in te schakelen voordat je een vaststellingsovereenkomst bij ziekte tekent, om zo je WW-rechten en overige rechten te waarborgen. Als je hierover meer wilt weten kun je altijd vrijblijvend contact op nemen met Brons Legal Ontslagrecht.

Om misverstanden te voorkomen: het tekenen van een vaststellingsovereenkomst bij ziekte wordt dus afgeraden als je verwacht nog een langere periode ziek te zijn! Hieronder lees je waarom.

Vaststellingsovereenkomst bij ziekte en UWV regels

In Nederland is de werkgever verplicht om het loon van een zieke werknemer gedurende de eerste twee jaar van ziekte door te betalen. Als jij tijdens ziekte een vaststellingsovereenkomst ondertekent, kan dit gevolgen hebben voor jouw recht op een WW-uitkering. Het UWV (Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen) kan ervoor kiezen om deze uitkering te weigeren, aangezien je bij ziekte niet beschikbaar bent voor werk en niet kunt solliciteren. Bovendien kan de Ziektewetuitkering worden geweigerd, omdat de werkgever tijdens de eerste twee jaar van ziekte verantwoordelijk is voor de loonbetaling.

Het UWV zal beoordelen of je verwijtbaar werkloos bent. Als dit het geval is, zullen ze je in beginsel een uitkering weigeren. Dus als je een vaststellingsovereenkomst bij ziekte tekent, terwijl je na uitdiensttreding nog steeds ziek bent, loopt je uitkering gevaar. Het is niet alleen van belang dat je op papier hersteld bent gemeld, je moet daadwerkelijk in staat zijn om te werken.

Bij het overwegen van een vaststellingsovereenkomst tijdens ziekte is het daarom cruciaal dat je daadwerkelijk hersteld bent op de laatste werkdag en dat je je niet opnieuw ziek meldt tijdens de looptijd van je WW-uitkering.

Voor meer informatie over ontslag nemen tijdens ziekte en de regels van het UWV bij ziekte: Ik ben net ziek | UWV | Particulieren

Vaststellingsovereenkomst en UWV

Het UWV zal controleren of je inderdaad ontslag hebt gekregen wanneer je dat aan ze hebt gemeld. Ook zal het UWV controleren of je zelf schuldig bent aan het ontslag. Pas als dat niet het geval is en je dus niet verwijtbaar werkloos bent, kun je aanspraak maken op een WW-uitkering na afloop van je arbeidsovereenkomst. Als het UWV de vaststellingsovereenkomst afkeurt, kan dat dus gevolgen hebben voor je recht op een WW-uitkering. Teken daarom nooit een vaststellingsovereenkomst bij ziekte zonder een arbeidsrechtadvocaat of arbeidsjurist te raadplegen.

Vaststellingsovereenkomst bij ziekte: transitievergoeding

In de vaststellingsovereenkomst kunnen jij en je werkgever afspraken maken over de transitievergoeding. Hoewel werknemers in beginsel recht hebben op de transitievergoeding bij ontslag, kan de uitkering van de transitievergoeding ook in de vaststellingsovereenkomst door je werkgever worden uitgesloten. Let hier dus goed op en weet dat er vaak ruimte is om over de hoogte van je ontslagvergoeding te onderhandelen. Brons Legal Ontslagrecht helpt je hier graag bij.

Vaststellingsovereenkomst bij ziekte: voorbeeld

Alex is ICT-er en al ruim twee jaar in dienst bij een bedrijf op basis van een contract voor onbepaalde tijd. Sinds een half jaar heeft hij een nieuwe manager en sindsdien loopt het helemaal niet lekker. Alex en zijn manager zijn twee tegenpolen en het lukt ze niet om samen op een constructieve manier te werken. Dit leidt steeds vaker tot escalaties doordat beiden verschillende inzichten hebben over de manier waarop het werk van Alex moet worden uitgevoerd. Alex gaat met steeds meer tegenzin naar zijn werk. Na een zoveelste conflictsituatie lukt het Alex niet meer om op maandagochtend met frisse moed aan de slag te gaan. Hij voelt zich letterlijk ziek door alle stress en meldt zich dan ook ziek op het werk. Na enkele gesprekken met de bedrijfsarts wordt geconstateerd dat er sprake is van situatieve arbeidsongeschiktheid: de ziekte wordt veroorzaakt door de situatie op het werk en de botsingen met zijn manager. Alex zou zich na een tijdje rust weer prima in staat voelen om elders aan het werk te gaan. In zo’n geval van situatieve arbeidsongeschiktheid kan het een goed idee zijn om door middel van een vaststellingsovereenkomst uit elkaar te gaan. Dit brengt voor beide partijen rust en voorkomt een vervelende en slepende rechtszaak in de toekomst.

Burn-out: vaststellingsovereenkomst tekenen?

Ook in het geval van een burn-out kan een vaststellingsovereenkomst uitkomst bieden. Werknemers die langdurig ziek zijn als gevolg van een burn-out kunnen samen met hun werkgever overwegen om de arbeidsrelatie op een respectvolle manier te beëindigen. Dit kan een positieve stap zijn om de werknemer in staat te stellen te herstellen en zich te richten op hun gezondheid en welzijn. Teken een vaststellingsovereenkomst echter niet zomaar, het is belangrijk om er goed bij stil te staan of je daadwerkelijk elders aan de slag zou kunnen. Als je twijfelt of je een terugval krijgt is het wellicht verstandig om niet akkoord te gaan met het voorstel van je werkgever.

Conclusie

Kortom, een vaststellingsovereenkomst bij ziekte kan in bepaalde situaties een uitstekend middel zijn voor werkgevers en werknemers om uit een spagaat te komen en uit elkaar te gaan. Het is belangrijk om hier goed over na te denken en voor het behoud van je WW-rechten geen vaststellingsovereenkomst te tekenen voordat je juridisch advies inwint. In het overgrote deel van de gevallen worden de juridische kosten door de werkgever vergoed.

Hulp nodig bij je vaststellingsovereenkomst?

Ben je ziek en heb je een vaststellingsovereenkomst ontvangen? Vaak wordt er door de werkgever druk gezet om snel te tekenen. Voor jou als werknemer is het belangrijk om te weten dat je niet zomaar akkoord hoeft te gaan. Neem de tijd om er goed over na te denken en schakel een arbeidsrechtadvocaat of arbeidsrechtjurist in. Brons Legal Ontslagrecht kan je helpen om de vaststellingsovereenkomst zoals die aan jou is aangeboden juridisch te toetsen. Je wilt mogelijk een WW-uitkering aanvragen dus verspeel deze rechten niet.

Ook kunnen wij indien gewenst de onderhandelingen voor je voeren over de voorwaarden waaronder je een vaststellingsovereenkomst wilt tekenen. Dit brengt vaak rust in het proces, omdat het de emotie uit je ontslagsituatie haalt. Als je de relatie met je werkgever niet op het spel wilt zetten kan onze tussenkomst daarom een oplossing bieden. Onze kosten worden meestal vergoed door je werkgever. Wij onderhandelen onder andere over:

- de hoogte van je ontslagvergoeding of transitievergoeding;
- vrijstelling van werk
- verval van je concurrentiebeding
- behoud van leaseauto tot einde dienstverband
- uitbetaling van niet genoten vakantiedagen
- een positief getuigschrift.

Meer weten? Neem vrijblijvend contact op met Brons Legal Ontslagrecht, wij vertellen je graag meer.

FAQ Vaststellingsovereenkomst bij ziekte

Kan je ontslag nemen als je in de ziektewet zit?

Als je ziek bent en je wilt niet terugkeren naar je huidige werk, kun je altijd zelf ontslag nemen. Maar meestal is het niet verstandig. Het UWV zal namelijk vinden datje verwijtbaar werkloos bent geworden en je een WW-uitkering weigeren.

Heb je recht op een transitievergoeding als je ziek uit dienst gaat?

Als je zelf opzegt, heb je geen recht op een transitievergoeding. Als je werkgever je arbeidsovereenkomst opzegt (let op: dit kan alleen bij hoge uitzondering) dan heb je in principe wel recht op een transitievergoeding. Ga je met een vaststellingsovereenkomst weg? Dan kun je zelf met de werkgever afspraken maken over de hoogte van je ontslagvergoeding.

Kan je ontslag krijgen als je ziek bent?

Dit kan alleen bij hoge uitzondering. Bijvoorbeeld als er sprake is van een faillissement van je werkgever, of als je op staande voet ontslagen wordt. Ook kun je ontslag krijgen terwijl je ziek bent als je nog in je proeftijd zit.

Kan je ontslagen worden na burn-out melding?

In principe kun je niet worden ontslagen als je een burn-out hebt. Je bent immers ziek en je geniet ontslagbescherming. Alleen in bepaalde uitzonderingen mag je werkgever je ontslaan terwijl je een burn-out hebt, maar de burn-out mag nooit de oorzaak zijn.

Wat gebeurt er als je ziek uit dienst gaat?

Stel je bent ziek en je tijdelijke arbeidsovereenkomst eindigt. Je gaat dan uit dienst bij je werkgever en ontvangt dus geen loon meer. Je krijgt dan wel een Ziektewet-uitkering van het UWV. Je werkgever vraagt die voor jou aan.

Kan je uit dienst als je ziek bent?

Je kan altijd uit dienst als je ziek bent maar het is vaak niet verstandig om zelf op te zeggen. Je hebt dan namelijk geen recht op een WW-uitkering of Ziektewet-uitkering. Je werkgever mag je in beginsel ook niet ontslaan als je ziek bent. Willen jullie toch uit elkaar? Onder bepaalde omstandigheden kan het dan goed zijn om met wederzijds goedvinden uit elkaar te gaan.

Reactie plaatsen