ALGEMENE VOORWAARDEN

1.      Brons Legal B.V. is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, gevestigd te Amsterdam en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 85024368 (“Brons Legal”).


2.      Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten aan en op alle dienstverlening door of namens Brons Legal.


3.      De werking van de artikelen 7:404 BW, 7:407 lid 2 BW en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Alle opdrachten worden door Brons Legal beschouwd als uitsluitend aan haar gegeven, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde aan Brons Legal verbonden persoon zal worden uitgevoerd. Onder een aan Brons Legal verbonden persoon wordt begrepen: de werknemers, de adviseurs, de bestuurders, de partners en de aandeelhouders van Brons Legal.


4.      Iedere aansprakelijkheid van Brons Legal is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door haar gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, te vermeerderen met het bedrag van het eigen risico dat ingevolge de toepasselijke verzekeringsovereenkomst in het desbetreffende geval voor rekening van Brons Legal komt. Indien om welke reden dan ook geen uitkering mocht plaatsvinden krachtens de in de vorige zin bedoelde verzekering, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het door Brons Legal in de desbetreffende zaak in het desbetreffende jaar in rekening gebrachte bedrag, tot een maximum van EUR 8.000,-.


5.      Brons Legal is gerechtigd bij de uitvoering van de opdracht derden in te schakelen, die niet aan Brons Legal verbonden zijn. Brons Legal neemt bij de keuze van de in te schakelen derden de nodige zorgvuldigheid in acht. Brons Legal zal in geen geval aansprakelijk zijn voor fouten die door deze derde partij onverhoopt mochten worden gemaakt. Door Brons Legal een opdracht te geven, verleent de opdrachtgever aan Brons Legal de bevoegdheid om namens de opdrachtgever beperking van de aansprakelijkheid door een niet aan Brons Legal verbonden persoon te aanvaarden.


6.      De uitvoering van de aan Brons Legal verstrekte opdrachten geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de uitvoering van de voor de opdrachtgever verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen.


7.      Indien de opdrachtgever de door Brons Legal gegeven (schriftelijke) adviezen, opgestelde processtukken en/of de inhoud van andere diensten aan derden verstrekt, is de opdrachtgever jegens Brons Legal gehouden die derde er op te wijzen dat de werkzaamheden zijn verricht onder toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden. De derde is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Brons Legal niet gerechtigd van de verstrekte informatie gebruik te maken. Indien de toestemming wordt gegeven, is de derde aan de inhoud van deze algemene voorwaarden gebonden.


8.      Bij het geven van een opdracht aan Brons Legal aanvaardt de opdrachtgever dat Brons Legal gerechtigd is haar tarieven van tijd tot tijd te wijzigen, en dat de gewijzigde prijs ook van toepassing zal zijn op lopende opdrachten.


9.      Brons Legal declareert in beginsel per twee weken/maand, waarbij een betalingstermijn geldt van veertien dagen. Brons Legal is gerechtigd een voorschot voor (verdere) werkzaamheden te vragen. Brons Legal is gerechtigd het door de opdrachtgever betaalde voorschot te verrekenen met niet betaalde declaraties van de opdrachtgever in de betrokken of in andere zaken.


10.   Bij gebreke van betaling binnen de gestelde termijn, is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim, zonder dat nadere ingebrekestelling is vereist. In dat geval heeft Brons Legal aanspraak op betaling door de opdrachtgever van wettelijke rente en op vergoeding door de opdrachtgever van incassokosten. Bij niet of niet tijdige betaling van facturen, ongeacht of deze op de onderhanden zaak betrekking hebben, heeft Brons Legal bovendien het recht de werkzaamheden op te schorten of te beëindigen. Dit laat onverlet de verplichting van de opdrachtgever om de openstaande en nog te verzenden facturen tijdig te voldoen.


11.   Brons Legal heeft het recht om dossiers en alle zich daarin bevindende stukken, inclusief stukken die toebehoren aan de opdrachtgever en/of derden, zonder verdere aankondiging uit de archieven te verwijderen en te vernietigen, indien zeven jaren of meer zijn verstreken na het afsluiten van een zaak die bij Brons Legal in behandeling is geweest.


12.   Niet alleen Brons Legal, maar ook iedere (in het verleden) aan Brons Legal verbonden persoon, of rechtsopvolger onder algemene titel, kan op deze algemene voorwaarden een beroep doen.


13.   Op de rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en Brons Legal is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.


14.   Alle geschillen die verband houden met de rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en Brons Legal, worden uitsluitend beslecht door de rechtbank te Amsterdam, onverminderd de bevoegdheid van Brons Legal om geschillen voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.


15.   De algemene voorwaarden van Brons Legal liggen ter inzage op het kantoor van Brons Legal De algemene voorwaarden zijn ook te vinden op www.bronslegal.nl. Op verzoek wordt kosteloos een afschrift van de algemene voorwaarden toegezonden.


16.   De algemene voorwaarden zijn in de Nederlandse en Engelse taal verkrijgbaar. In geval van geschil over inhoud of strekking van de algemene voorwaarden, zal de Nederlandse tekst prevaleren boven de Engelse tekst.