ontslagvergoeding transitievergoeding arbeidsconflict
info@bronslegal.nl
08/18/2023
2 min
0

Transitievergoeding en hoge billijke vergoeding bij arbeidsconflict veroorzaakt door werkgever

08/18/2023
2 min
0

Afgelopen week is er een interessante utispraak gepubliceerd van de kantonrechter Amsterdam, waarbij aan een werkneemster een hoge ontslagvergoeding wordt toegekend vanwege een arbeidsconflict veroorzaakt door werkgever.

De kantonrechter honoreert het verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst van de zieke werkneemster. Het oordeel van de rechter luidt dat de werkgever ernstig verwijtbaar gedrag heeft vertoond door herhaaldelijk te ontkennen dat er sprake was van een arbeidsconflict en het voorstel van de bedrijfsarts voor een mediation-traject af te wijzen. Hierdoor is de relatie tussen beide partijen verslechterd. Als gevolg hiervan heeft de werkneemster recht op zowel de transitievergoeding als een billijke vergoeding van EUR 45.000,-.

Ontkennen arbeidsconflict door werkgever en weigeren mediation

De werkneemster is ruim twintig jaar in dienst bij de werkgever als zij zich in augustus 2001 moet ziekmelden. In november van hetzelfde jaar oordeelt de bedrijfsarts dat werkhervatting voorlopig niet mogelijk is. Vanaf december 2021 worden geleidelijke passende werkzaamheden door de bedrijfsarts voorgeschreven.  Na meerdere gesprekken over re-integratie volgt op 30 december 2021 het advies voor professioneel casemanagement.

In januari 2022 meldt de werkneemster zich opnieuw ziek. Ze krijgt binnen een dag een officiële waarschuwing van de werkgever omdat ze niet op het werk verschijnt. Ze wordt dringend verzocht terug te keren, er wordt gedreigd met een loonstop als ze dat niet doet. De bedrijfsarts adviseert vervolgens om eerst het onderliggende conflict op te lossen voordat de werkneemster weer aan het werk kan gaan. De werkneemster pleit voor een casemanager en mediator. De werkgever wijst mediation zonder onderbouwing af vanwege vermeend negatief gedrag van de werkneemster. Op 23 februari 2022 kondigt de werkgever een loonstop aan omdat de werkneemster niet meewerkt aan re-integratie. Mediation vindt pas eind maart 2022 plaats, zonder succes. Op 28 april 2022 oordeelt het UWV dat de re-integratie-inspanningen van de werkgever tussen 13 september 2021 en 1 maart 2022 onvoldoende waren.

Uiteindelijk start werkneemster een procedure bij de kantonrechter waarbij zij verzoekt om ontbinding van de arbeidsovereenkomst, met toekenning van de transitievergoeding en een billijke vergoeding van EUR 150.000,-.

Hoge ontslagvergoeding

De kantonrechter benadrukt dat een ontbindingsverzoek van een werknemer in principe wordt gehonoreerd omdat een werknemer niet tegen zijn wil aan een arbeidsovereenkomst gebonden mag worden.

De kantonrechter stelt verder vast dat er wel degelijk een arbeidsconflict bestond. De werkgever ontkende dit echter systematisch, wat oplossingen belemmerde. Bovendien heeft de werkgever geen casemanagement ingezet na het advies daartoe van de bedrijfsarts, wat als laakbaar wordt beoordeeld. De officiele waarschuwing aan de werkneemster heeft de situatie vervolgens verder geëscaleerd, deze waarschuwing was bovendien ongerechtvaardigd. De weigerering van de werkgever om mediation toe te passen wordt als ernstig verwijtbaar beschouwd.

Pas bijna drie maanden na het advies van de bedrijfsarts wordt een mediation-traject gestart, terwijl casemanagement volledig ontbrak. In de tussentijd verslechterde de relatie. Dit had vermeden kunnen worden als de werkgever tijdig en voortvarend had gehandeld, in plaats van ongegronde verwijten te uiten, een officiële waarschuwing te geven en loonmaatregelen te treffen. De kantonrechter is het eens met de werkneemster dat deze maatregelen de relatie verder hebben verslechterd, wellicht met het doel het dienstverband te beëindigen. Hierdoor zijnre-integratiekansen gemist, wat eveneens als ernstig verwijtbaar wordt beoordeeld.

De tegenwerpingen van de werkgever, dat de werkneemster onvoldoende heeft bijgedragen aan re-integratie en de relatie heeft verslechterd, worden verworpen. De werkgever heeft niet afdoende onderbouwd dat de werkneemster niet voldoende heeft geprobeerd een geslaagde re-integratie te bereiken.

Onslagvergoeding: transitievergoeding en billijke vergoeding

Omdat de werkgever ernstig laakbaar handelde, wordt het verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst toegewezen, inclusief de transitievergoeding. De kantonrechter acht een billijke vergoeding ook passend, rekening houdend met een onberispelijk dienstverband en meer dan twintig jaar goed functioneren. Tevens moet de vergoeding een afschrikkend effect hebben. De werkgever moet beseffen dat werknemers niet zoals bij de werkneemster behandeld mogen worden. Derhalve wordt een billijke vergoeding van EUR 45.000,- toegekend.

wil je de uitspraak lezen? Dat kan hier.

Conflict met werkgever bij ziekte of (dreigend) ontslag?

Brons Legal Ontslagrecht helpt alleen werknemers en staat dus aan jouw kant! Wij helpen je graag om op te komen voor je rechten. Meer weten? Neem vrijblijvend contact op met een ervaren arbeidsjurist om te sparren over jouw zaak. Bel 020 - 308 69 55 of lees hier eerst meer.

Reacties
Categorieën