vergoeding bij ontslag

Wat is een billijke vergoeding bij ontslag?

De billijke vergoeding is, naast de transitievergoeding, een aanvullende vergoeding die een rechter aan een werknemer kan toekennen bij een onterecht ontslag.

In het arbeidsrecht is de billijke vergoeding een term die vaak wordt besproken in het kader van ontslagzaken. Deze vergoeding wordt toegekend door de rechter aan de werknemer wanneer het ontslag het gevolg is van "ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werkgever." Het is belangrijk om te begrijpen wanneer en waarom de billijke vergoeding wordt toegekend, hoe deze verschilt van de transitievergoeding, welke factoren de rechter in overweging neemt bij het bepalen van de hoogte van de vergoeding, en of de rechter ook een billijke vergoeding aan de werknemer kan opleggen.

De voorwaarde voor toekenning van de billijke vergoeding: ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de Werkgever

Een billijke vergoeding wordt niet zomaar toegekend. Er moest sprake zijn van  "ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werkgever." Dit betekent dat de werkgever zich op dusdanige wijze moet hebben gedragen dat het ontslag aan hem kan worden toegeschreven als een verwijtbare handeling of nalatigheid.

Wanneer is er sprake van ernstig verwijtbaar gedrag?

Voorbeelden van ernstig verwijtbaar gedrag van de werkgever kunnen onder andere zijn:

  1. Discriminatie: Wanneer de werkgever de werknemer ontslaat op basis van leeftijd, geslacht, ras, religie, of andere beschermde gronden, kan dit als ernstig verwijtbaar worden beschouwd.

  2. Pesten of Intimidatie: Als de werkgever niet adequaat heeft gereageerd op meldingen van pesten of intimidatie op de werkvloer en het slachtoffer uiteindelijk wordt ontslagen als gevolg van deze situatie.

  3. De werkgever heeft de arbeidsovereenkomst opgezegd in strijd met een opzegverbod of zonder toestemming van het UWV..

Verschil billijke vergoeding en transitievergoeding

Een cruciaal verschil tussen de billijke vergoeding en de transitievergoeding is dat de transitievergoeding een wettelijk vastgestelde vergoeding is die verschuldigd is bij vrijwel elk ontslag op initiatief van de werkgever, terwijl de billijke vergoeding een aanvullende vergoeding is die alleen wordt toegekend in de gevallen dat sprake is van ernstige verwijtbaarheid van de werkgever.

De transitievergoeding is gebaseerd op de duur van het dienstverband en het salaris van de werknemer, en het doel ervan is het verzachten van de financiële gevolgen van het ontslag. De billijke vergoeding daarentegen heeft geen vaste richtlijnen of een formule. Volgens de wetgever moet de billijke vergoeding in relatie staan tot het ernstige verwijtbare handelen dan wel nalaten van de werkgever. Hoe erger de gedraging van de werkgever, hoe hoger de billijke vergoeding dus.

Hoeveel vergoeding bij onterecht ontslag?

Wanneer een rechter besluit om een billijke vergoeding toe te kennen, houdt hij rekening met verschillende factoren, waaronder:

  1. Hoe lang zou het dienstverband hebben voortgeduurd als er geen verwijtbaar gedrag en ontslag zou hebben plaatsgevonden?
  2. Wat zijn de kansen op de arbeidsmarkt voor de werknemer?
  3. Heeft de werknemer ook verwijtbaar gehandeld?

Geen standaard rekenmethode dus. Verdere factoren die meespelen zijn de mate van ernstig verwijtbaar gedrag van de werkgever, de financiële schade die de werknemer heeft geleden als gevolg van het ontslag, eventuele andere gevolgen, zoals reputatieschade of emotioneel leed. en de financiële positie van de werkgever.

Al deze factoren worden zorgvuldig afgewogen om tot een redelijke billijke vergoeding te komen.

Kan de Rechter ook een billijke vergoeding aan de Werknemer opleggen?

In uitzonderlijke gevallen kan de rechter ook een billijke vergoeding aan de werknemer opleggen. Een voorbeeld hiervan zou kunnen zijn wanneer de werknemer zich schuldig maakt aan ernstig wangedrag dat heeft geleid tot het ontslag.

Conclusie

De billijke vergoeding in het arbeidsrecht is een belangrijk instrument om werknemers te beschermen tegen ernstig verwijtbaar gedrag van werkgevers. Het verschilt van de transitievergoeding doordat het alleen wordt toegekend in gevallen van ernstige verwijtbaarheid aan de zijde van werkgever. De hoogte van de vergoeding wordt bepaald door de rechter op basis van verschillende factoren.  Hoewel het zeldzaam is, kan de rechter ook een billijke vergoeding aan de werknemer.

Onterecht ontslagen?

`Wil je werkgever je zonder geldige ontslagreden ontslaan? Heb je bijvoorbeeld een vaststellingsovereenkomst (vso) ontvangen zonder dat er een geldige reden is voor je ontslag? Neem vrijblijvend contact op met Brons Legal Ontslagrecht, wij helpen je graag verder.

Reactie plaatsen